...

Privacybeleid & Algemene voorwaarden

#Privacybeleid

Social Media Tools is gevestigd aan Pastoor Lombartsstraat 24, 4781AW Moerdijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Pastoor Lombartsstraat 24,

4781AW, Moerdijk

Info@socialmediatools.nl

Direct contact opnemen

Heeft u vragen en wilt u hiervoor direct contact met ons opnemen? Via de onderstaande button zult u meteen met ons in contact komen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Social Media Tools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt om informatie te verkrijgen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), internetbrowser, type apparaat, bankrekeningnummer en btw-nummer (indien u in het buitenland gevestigd bent).

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@socialmediatools.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Social Media Tools verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het afhandelen van uw betaling.

2. Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, waarvoor u toestemming heeft gegeven om deze te ontvangen en waarvan u zich te allen tijde weer kunt uitschrijven..

3. Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

4. Het informeren van u over wijzigingen in onze diensten en producten.

Daarnaast verwerkt Social Media Tools persoonsgegevens wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte of facturatie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming:

Social Media Tools neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er een menselijke tussenkomst is, zoals een medewerker van Social Media Tools.

Social Media Tools maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

1. Teamleader, een CRM-systeem dat wordt gebruikt om gegevens te verzamelen van (potentiële) klanten voor het versturen van offertes en facturen. Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de administratieve verwerking.

2. Twinfield, een boekhoudprogramma waarmee alle facturen worden verzameld, zowel inkoop als verkoop, om de belastingdienst te informeren en aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting te doen.

3. Mailchimp wordt gebruikt voor het verzamelen van naam- en e-mailadresgegevens. Dit gebeurt nadat toestemming is verleend via een opt-in-regeling, waarna wij nieuwsbrieven kunnen toesturen. Ontvangers hebben te allen tijde de mogelijkheid om zichzelf af te melden voor de nieuwsbrief.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Social Media Tools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Social Media Tools ontvangt in het kader van het uitvoeren van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Social Media Tools uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaar na afwijzing van uw aanvraag (door Social Media Tools of uzelf), uitvoering van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

Social Media Tools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van zeven jaar, die ook door de belastingdienst wordt gehanteerd, voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Btw-nummer (indien buitenland gevestigd)

Voor de volgende gegevens hanteren wij een bewaartermijn van vijftig maanden:

– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat ons bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaattype

#Algemene voorwaarden

Delen van persoonsgegevens met derden:

Social Media Tools verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Social Media Tools blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Social Media Tools gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Social Media Tools gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Social Media Tools, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@socialmediatools.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit doen we ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Social Media Tools wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Social Media Tools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@socialmediatools.nl.

Gegevens opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte:

Social Media Tools maakt gebruik van enkele bedrijven en applicaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en die voorwaarden hanteren die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen. Dit omvat onder andere Mailchimp, Dropbox, LinkedIn en Facebook. In de voorwaarden van deze in het buitenland gevestigde bedrijven staat vermeld dat zij “EU-VS Privacy Shield”-gecertificeerd zijn en hoe zij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van jouw gegevens:

Social Media Tools verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Social Media Tools blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij doen er alles aan om gegevens op onze computers, laptops en mobiele apparaten te beschermen, en dat doen we door:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL): Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u e-mails uit onze naam ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (bijvoorbeeld #company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u wordt omgeleid naar een vals IP-adres.

Reacties op onze website

Het is mogelijk om een reactie te plaatsen onder de diensten & producten op onze website www.socialmediatools.nu. Wij gaan ervan uit dat u, bij het plaatsen van een reactie, deze privacyverklaring hebt doorgelezen en dat u zelf, in volle bewustzijn, toestemming geeft om de reactie op de website te plaatsen. Mocht u een reactie willen verwijderen, dan kunt u dit te allen tijde zelf doen of een verzoek indienen bij info@socialmediatools.nl. Wij zullen binnen vijf werkdagen de reactie verwijderen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.